Salgs og leveringsbetingeser for labelXperten ApS


1. Anvendelse og gyldighed
1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle leverancer og ydelser fra labelXperten ApS (herefter kaldet LX), medmindre andet er skriftligt aftalt. Kundens angivelse af særlige indkøbsvilkår eller andre betingelser, herunder ved uoverensstemmende accept, som ikke er skriftlig accepteret af LX, er ikke gældende mellem parterne. Betingelserne udgør sammen med vores tilbud og ordrebekræftelser, det samlede aftalegrundlag, for de produkter LX leverer.
1.2 Oplysninger og vilkår på LX’s hjemmeside, som er uoverensstemmende med betingelserne heri, er ikke bindende for LX.

2. Leverancer fra LX
LX skal levere de varer eller ydelser, som fremgår af LX’s tilbud eller særskilt skriftlig aftale.

3. Tekniske oplysninger, vejledninger mv.
3.1 Produktinformationer, illustrationer, tegninger og andre oplysninger om tekniske specifikationer og data, som eksempelvis ydeevne og funktionalitet, i eksempelvis brochurer, præsentationer og LX’s hjemmeside, er kun bindende for LX, hvis de er bekræftet i Aftalen. Kunden har det fulde ansvar for udvælgelsen af varen eller ydelsen, herunder for at Kunden kan nå sine specifikke mål med Kundens anskaffelse heraf.

4. Tilbud og accept
4.1 Er der ikke er anført en acceptfrist er i tilbuddet, udløber tilbuddet uden varsel på den dato, som ligger fire uger fra dateringen af tilbuddet, uanset om dette er en helligdag. Accept af tilbud, der er LX i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for LX, medmindre LX meddeler kunden andet.
4.2 Er der ikke angivet acceptmåde i tilbuddet, skal accept ske pr. e-mail til den medarbejder hos LX, som har underskrevet tilbuddet.


5. Levering og leveringstid
5.1 LX’s varer eller ydelser leveres ab fabrik, medmindre andet er skriftligt aftalt.
5.2 Ethvert af LX angivet leveringstidspunkt er anslået og ikke bindende for LX, medmindre det af Aftalen udtrykkeligt fremgår, at leveringstidspunktet er ”fast”.
5.3 Er der udtrykkeligt aftalt en fast leveringstid, er LX berettiget til at udskyde denne med op til to gange 10 arbejdsdage. Hvis LX forventer en forsinkelse af leveringen, underrettes kunden, med årsag samt ny forventet lveveringstid.
5.4 Såfremt LX efter udløbet af fristen i pkt. 4.3 fortsat ikke har leveret er Kunden berettiget til at annullere sin ordre og modtage eventuelle forudbetalte beløb retur. Kunden kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende mod LX.

6. Priser og betalingsvilkår
6.1 LX’s priser er angivet uden moms og baseret på de told- og andre afgifter samt valutakurser, som var gældende på tilbudsdagen. Ved forhøjelser i de nævnte afgifter eller valutakurser i perioden mellem datoen for LX’s tilbud og leveringen af varen eller ydelsen, er LX berettiget til at forhøje prisen med nettovirkningen af sådanne afgifter og kursændringer.
6.2 Betalingsbetingelserne er netto kontant pr. 15 dage fra fakturadato, med mindre andet er skriftligt aftalt.
6.3 Ved forsinket betaling forrentes LX’s tilgodehavende med 2 % af det skyldige beløb pr. påbegyndt måned fra forfaldstidspunktet til betaling sker. Derudover kan LX kræve rykkergebyrer i overensstemmelse med lovgivningens regler herom.
6.4 Kunden er uberettiget til at tilbageholde betalinger helt eller delvist som følge af krav om afhjælpning af mangler eller andre påståede krav mod LX.
6.5 Eventuel leje faktureres månedsvist forud.

7. Ejendomsforbehold
7.1 Ejendomsretten til det leverede tilkommer LX og overgår først til Kunden, når den fulde købesum inklusive alle eventuelle renter og rykkergebyrer er betalt.

8. Undersøgelses- og reklamationspligt
8.1 Kunden skal straks efter modtagelsen af en ydelse foretage en grundig undersøgelse af leverancen for at sikre sig, at den er kontraktmæssig.
8.2 Vil Kunden påberåbe sig mangler, skal Kunden straks og senest inden en uge efter levering er sket reklamere skriftligt overfor LX med præcis angivelse af grundlaget for reklamationen, bilagt behørig dokumentation herfor. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til LX, kan den ikke senere gøres gældende.
8.3 Enhver reklamation skal være LX i hænde senest ni måneder efter leveringstidspunktet medmindre LX’s underleverandør accepterer en senere reklamation. Fristen i købelovens § 54 er herved fraveget.
8.4 LX’s ansvar er i ethvert tilfælde begrænset til reparation eller omlevering og Kunden kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

9. Returnering af varer mv.
9.1 Returnering af defekte varer kan alene finde sted, hvis LX meddeler kunde at fejl el. mangel er omfattet af garanti. Kunden skal efter anmodning sende defekte- el. fejlbehæftede dele/varer retur til LX. Kunden bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til LX.
9.2 Software tages som hovedregel ikke retur.

10. Garanti
10.1 LX videregiver den garanti, som LX modtager fra sine underleverandører til Kunden, men yder i øvrigt ingen garanti.
10.2 Garantien er alene gældende i den periode og i det omfang, LX efter modtagelsen af Kundens fyldestgørende reklamation kan når at reklamere overfor underleverandøren. LX gives under alle omstændigheder fem arbejdsdage til at videreformidle en reklamation. Kunden er ansvarlig for, at reklamationen er fyldestgørende i forhold til underleverandørens garantivilkår.

11. LX’s begrænsede ansvar, force majeure mv.
11.1 LX påtager sig intet ansvar for tab af produktion, salg, avancetab, manglende besparelser, tab af data eller udgifter til retablering af data, eller indirekte tab.
11.2 LX’s erstatningsansvar kan ikke overstige det mindste af følgende beløb: 1) det beløb, som Kunden skal betale for de varer eller ydelser, som skal leveres eller er leveret af LX ifølge Aftalen,
eller 2) kr. 50.000.

11.3 LX er ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af aftaler, der er forårsaget af forhold som han henhøres til force majeure, og derfor er uden for LX’s kontrol, herunder brand, krig, oprør og uroligheder, hærværk, strejke, lockout, regeringsforanstaltninger, naturforhold, transporthindringer samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogle af de i dette   punkt 11.3 nævnte omstændigheder. Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt ved en eller flere af de ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringstiden i et tidsrum svarende til hindringens varighed, og levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig. Såfremt leveringshindringen vedvarer i mere end 30 dage, er Kunden berettiget til at annullere ordren. Parterne kan ikke gøre krav gældende imod hinanden som følge af  leveringshindringerne.

12. Produktansvar
12.1 LX er kun produktansvarlig i henhold til de regler i produktansvarsloven, som ikke kan fraviges ved aftale og kun idet omfang LX’s forsikring dækker.
12.2 Kunden er forpligtet til uden ugrundet ophold at give skriftlig meddelelse til LX, såfremt Kunden bliver bekendt med, at et krav vedrørende produktansvar er, vil eller kan blive fremsat.
12.3 I den udstrækning at LX for så vidt angår varer eller ydelser solgt til Kunden måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand i videre omfang end angivet heri, skal Kunden på anfordring friholde LX.

13. Værneting og lovvalg
13.1 Enhver tvist mellem LX og Kunden skal afgøres under anvendelse af dansk ret og ved en dansk domstol.

LabelXperten Aps - 2017